خطوط هیبریدی

خطوط هیبریدی

احداث کارخانه تولید کنسانتره هیبرید

با توجه به اهمیت کاهش مصرف آب و توان مصرفی، طرح ارزیابی احداث کارخانه تولید کنسانتره ترکیبی خشک و تر با اهداف ذیل تعریف شد:

 1. کاهش حداکثری مصرف آب به ازای تن کنسانتره تولیدی
 2. قابلیت خوراک پذیری در محدوده خوراک های مگنتیتی و هماتیتی
 3. قابلیت استفاده از سنگ های کم عیار و باطله معادن به عنوان خوراک
 4. کاهش اثرات مخرب زیست محیطی
 5. دستیابی به تکنولوژی تولید کنسانتره به روش ترکیبی هیبرید
 6. کاهش گلوله مصرفی به ازای تن کنسانتره تولیدی
 7. کاهش توان مصرفی مورد نیاز در بخش آسیا کنی با توجه به ترکیب HPGR و جدایش مغناطیسی ویژه و در نهایت کاهش مصرف توان کل به ازای تن کنسانتره تولیدی
 8. حذف بخش عمده ای از باطله به صورت خشک
 9. کاهش هزینه سرمایه گذاری در بخش آبگیری از باطله


کارکرد کارخانه

6840

ساعت / سال


عیار خوراک ورودی

%50

35-50%


دانه بندی خوراک ورودی

30

0-30 میلیمتر


عیار محصول نهایی

>66

%


 

ظرفیت تولید کنستانتره

1000000

تن / سال


مصرف آب

<200

لیتر / تن محصول


 

به صورت کلی سه نمونه خوراک با ویژگی های مختلف به عنوان نمونه براي آزمايشات در نظر گرفته شدند معیار انتخاب این نمونه ها عبارت بودند از:

 • تنوع عیار آهن موجود در خوراک
 • تنوع عیار اکسید آهن در خوراک (هماتیتی یا مگنتیتی بودن خوراک)
 • خوراک استخراجی از معدن و همچین باطله فرآوری خشک

از این رو خوراک های ذیل با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل انتخاب شدند:

نمونهمنبع تهیه نمونهعیارعیار اکسیدتوضیحات
نمونه شماره 1باطله مرحله دوم فرآوری48.7%6-8 
نمونه شماره 2باطله نهایی26% پس از پیش فرآوری 43.5%6عیار اولیه 26% با عیار مگنتیت 10% که پس از خردایش تا 10 میلیمتر و جدایش مغناطیسی عیار به 43.5% ارتقاء یافت
نمونه شماره 3خوراک استخراجی از معدن پلاسری پس از پیش فرآوری41% پس از پیش فرآوری 46/75%9-11پس از یک مرحله خردایش تا 15 میلیمتر و جدایش مغناطیسی عیار از 41 به 46.75 ارتقاء یافت

برای انجام تست ها در بخش خشک از دو چیدمان کلی استفاده شد.

 1. جدایش مغناطیسی در یک محله
 2. جدایش مغناطیسی باطله حاصل از جدایش مرحله اول و بازگرداندن محصول به عنوان خوراک به HPGR (استفاده از طرح اسکونجر)

این دو حالت برای هر سه نمونه مورد بررسی قرار گرفت. که در نهایت برای نمونه های اول و سوم، چیدمان 1 و برای نمونه دوم چیدمان 2 به عنوان فلودیاگرام بهینه انتخاب شدند.

نتایج حاصل به صورت کلی در جدول ذیل ارائه شده است:

نمونهعیار خوراکعیار محصول - خشکعیار باطلهبازیابی آهنبازیابی وزنی- خشک
نمونه شماره 148.70%62.50%10.30%94.40%73.56%
نمونه شماره 243.50%60.20%13.30%89.11%64.39%
نمونه شماره 346.75%61.30%11.79%88.34%67.37%

نتایج و بلوک دیاگرام نمونه شماره 1

نمونهنمونه شماره 1

نمونه شماره 1

 + رمقگیر

عیار خوراک48.70%48.70%
عیار محصول - خشک62.50%60.50%
عیار باطله10.30%4.51%
بازیابی آهن94.40%95.46%
بازیابی وزنی- خشک73.56%76.86%

نتایج و بلوک دیاگرام نمونه شماره 2 + رمقگیر

نمونهنمونه شماره2

نمونه شماره 2

 + رمقگیر

عیار خوراک43.50%43.50%
عیار محصول - خشک63.0%60.20%
عیار باطله22.30%10.89%
بازیابی آهن75.44%89.11%
بازیابی وزنی- خشک52.09%64.39%

Client: FST CO.Project Title:
Implementation of Hybrid Iron Ore Beneficiation Plant
Contractor: FMS
Document Title: Process Equipment list with main specification for samples 2 & 2+ ScavengerRev No: 01
Contractor Doc NoClient Doc NoPage: 2 of 2
No.Equipment nameTypeQuantityRemarksPower of single item(kW)
1Magnetic SeparatorsDia.=1200mm, L=2000mm , MF=3500GS6 setPre processing15
2 HPGRDia.=1700mm, L=1200mm1 setFor preliminary grinding 1200
3Vibrating screenAps=3mm, W=3000mm, L=9000mm2 set 45
4Magnetic separatorDia.=1200mm, L=2000mm, MF=3500GS6 setFor dry separation45
5Magnetic separatorDia.=900mm, L=2000mm, MF=3500GS6 setScavenging22
6Ball millDia.=4600m, L=7800, P=3350kW1 setFor secondary grinding3300
7HydrocycloneD=20"8 set  
8Magnetic separatorDia.=1200mm, L=3000mm, MF=2700GS6 setFor wet separation-in two lines66
9Vaccum belt filterW=2500mm, L=25000mm2 setDe-watering of concentrate270
10ThickenerDia=16000mm1 setDe-watering of tailing3.3
11FilterpressPlate=2000×2000mm, Number of plate=2602 setDe-watering of tailing400
12Bag filter 1 setAir filtration180
13Bucket ElevatorL= 12 mm Capacity =2  setCirculating load to HPGR90

جمع بندی

استفاده از این روش علاوه بر کاهش قابل توجه میزان مصرف آب که یکی از کلیدی ترین پارامترهای اثر گذار در تولید کنسانتره در عمده مناطق کشور می باشد، میزان مصرف انررژی و گلوله را نیز کاهش می دهد.

طبق تست های به عمل آمده نمونه باطله مرحله دوم  خطوط خردایش و دانه بندی پلاسری یکی از پر پتانسیل ترین نمونه ها برای تولید کنسانتره به این روش می باشد. این نمونه در بخش خشک و در یک مرحله جدایش از عیار 48/7% به 62/5% با بازیابی عیاری آهن معادل 94/4% و بازیابی وزنی 73/56% می رسد. عیار باطله حاصله نیز 10/3% می باشد.

نمونه دیگری که تست های فرآوری بر روی آن انجام شد، باطله خط خردایش و دانه بندی بود، که به علت عیار بالای باطله با یک مرحله جدایش مغناطیسی، نیاز با استفاده از جدا کننده اسکونجر بود تا عیار نهایی باطله به 13/3%  برسد. عیار خوراک اولیه پس از یک مرحله خردایش و پیش فرآوری از 26% به 43/5% افزایش یافت و سپس در خط کوبینگ خشک عیار محصول معادل 60/2% حاصل گردید. در این مرحله بازیابی هن معادل 89/11% و بازیابی وزنی معادل 64/39% حاصل شد.

استفاده از جدا کننده مغناطیسی دوم در نقش رمقگیر منجر به افزایش بار در گردش مدار و کاهش ظرفیت خوراک پذیری خط با تجهیزات ثابت و یا افزایش نیاز به سرمایه گذاری اولیه جهت رسیدن به نرخ تولید محصول یکسان می گردد، البته این امکان نیز فراهم می شود که بتوان نمونه های مختلفی را نیز به عنوان خوراک به خط وارد نمود.